Door gebruik te maken van de website www.robuustgroep.nl stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.

Robuust Groep b.v. streeft ernaar om de website www.robuustgroep.nl zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Onze website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Robuust Groep b.v. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Wijzingen op deze website is uitdrukkelijk voorbehouden aan Robuust Groep b.v.

Robuust Groep b.v. kan niet garanderen dat de informatie op de website www.robuustgroep.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Robuust Groep b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Robuust Groep b.v. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robuust Groep b.v. mag niets van de inhoud van de website www.robuustgroep.nl worden verveelvoudigd, verder openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, alsmede op Robuust Groep b.v. logo’s, slogans en grafische weergaven berusten uitsluitend bij Robuust Groep b.v.. Het is u toegestaan om slechts één kopie van de informatie op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik.

Robuust Groep b.v. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites die op enigerlei met de website www.robuustgroep.nl, door middel van hyperlinks zijn verbonden. Deze verwijzingen zijn alleen maar ter informatie toegevoegd.

Robuust Groep b..v. kan er niet voor instaan dat de informatie óf de software óf verwijzingen óf hyperlinks die via de website www.robuustgroep.nl toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van de website www.robuustgroep.nl en de inhoud van deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.